Yazılar

110 of 67 items

İNSAN NAKLİ

TARİHE NOT DÜŞÜYORUM, MÜTHİŞ BİR PROJE İNSAN NAKLİ Prof.Dr. Cağfer Karadaş Aniden fark ettim, ileriden bir kadın canhıraş kaçarak uzaklaşmaya çalışıyordu. Arkasından bir canavar. İnanılacak gibi değildi, bu bir insana benziyordu. Gözlerimi iyice ovuşturdum tekrar baktım: evet kadını kovalayan, tam da insan görünümde bir canavardı. Eyvah dedim, koştum. Vardığımda bir sürü insan başında toplanmıştı. Maalesef ki, çok […]

Kur’an’da Adalet Kavramı (Yarışmada 2. olan makale)

KUR’AN’DA ADALET KAVRAMI (Yarışmada 2. olan makale) PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız. Muhammet KURTULUŞ* Giriş Yüce Allah, insanlığa yol göstermek, zulmedenleri uyarmak, ihsanda bulunanları müjdelemek[1], akıl sahiplerinin düşünüp öğüt almalarını sağlamak ve nihaînoktada dünya ve ahiret saadetlerini temin etmek gayeleriyle tarih boyunca yine insanların içinden seçtiği peygamberler aracılığı ile ilahî buyruklar göndermiştir. Bu ilahî aktarımın […]

Hz. Ebû Mûsâ El-Eş’arî Kimdir ?

Âlim ve Devlet Adamı Sahâbî Asıl adı Abdullah b. Kays olan Ebû Mûsâ el-Eş‘arî (ra), Güney Arabistan’ın Yemen bölgesinde yer alan Zebîd şehrinde dünyaya geldi. Onun mensubu olduğu Eş‘ar kabilesi Kahtânî asıllı Arap soylarından birisidir. Babası Kays b. Süleym, annesi ise Tayyibe’dir. Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’de davetini başlattığını haber alınca İslâm’ı öğrenmek ve Müslümanlar arasına […]

Hz. Suheyb B. Sinan Kimdir ?

Rum Diyarından İlk Müslüman Sahâbî Aslen Nemr b. Kast kabilesine mensup bir Arap olan, Rumlar tarafından çocuk yaşta esir edilip bir süre onların yanında kaldığı için Suheyb-i Rûmî adıyla da tanınan Suheyb b. Sinan (ra), Irak topraklarında Musul şehri sınırlarına dâhil bir beldede dünyaya geldi. Irak, İslâm öncesi dönemde İran’da kurulmuş bulunan Sâsânî İmparatorluğu hakimiyetinde […]

Hz. Zeyd B. Sâbit Kimdir ?

Vahiy Katibi Âlim Sahâbî Ebû Hârice olarak da tanınan Zeyd b. Sâbit (ra), Medineli Hazrec kabilesinin bir kolu olan Neccâroğulları’na mensuptur. Hicretten yaklaşık onbir yıl önce Medine’de dünyaya geldi. Babası aynı kabileden Sâbit b. Dahhâk b. Zeyd, annesi ise Nevâr bint. Mâlik b. Muâviye’dir. İslâm öncesi dönemde Medine’nin iki büyük Arap kabilesi olan Evs ve […]

Peygamber’in (Sav) İnsana Ve Haklarına Verdiği Değer Üzerine

Günümüze kadar varlığı ve etkinliği devam eden başlıca hukuk sistemleri, felsefî ve dinî ekoller genel anlamda insanın değerli olduğu ve onun dokunulmaz, vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip bulunduğu noktasında görüş birliği içerisindedirler.[1] Buna göre temel insan hakları, insanın sırf insan olduğu için doğuştan kazandığı, vazgeçilmez, devredilemez, kutsal haklar demektir.[2] Hangi etnik, dinî, veya meslekî topluluktan […]

Hz. Ebû Bekir

İlk Müslümanlardan ve İlk Halîfe Hz. Peygamberden (sav) yaklaşık iki yıl sonra (M.573) Mekke’de dünyaya geldi. Kureyş’in Teymoğulları kabilesine mensuptur. Babasının adı Osman olup Ebû Kuhâfe künyesiyle tanınmıştır. Annesi ise Ümmü’l-Hayr Selma bint. Sahr’dır.  Cahiliye döneminde  Abdü’l-Kâbe olan ismi, Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber (sav) tarafından Abdullah olarak değiştirilmiştir. Hz. Ebû Bekir’in (ra) Allah Rasûlü’nün […]

Sahâbe Kimliği Ve Genel Özellikleri

Arapçada “bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost ve arkadaş olmak” anlamın­daki sohbet kelimesinden türeyen sahâbe tabiri, sâ­hib kelimesinin çoğuludur. Sahâbe ile birlikte ashâb da sıkça kullanılmakta olup, bu kelimenin tekili ise sahâbîdir. Gerek Sahâbî, gerekse Sahâbe ve Ashâb kelimeleri İslâmiyet’le birlikte, Allah Rasûlü’nü (sav) görüp ona inanan kimseler için yaygın olarak kullanılmıştır. İslâm âlimleri ta­rafından […]

Din Nedir ?

Sözlükte usûl, adet, tutulan yol, itaat ve ceza anlamlarına gelen bir terim olup, “Yüce Allah tarafından konulmuş olan, insanların dünyadaki yaşayışlarını düzene sokup iki dünya mutluluğuna erdiren, bu mutluluğa ermenin yollarını gösteren ve Peygamberlere indirilen vahiy aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi kanun ve nizamlar mecmuasıdır.” Bu tanıma göre; din yalnız Allah katından Peygamberleri aracılığı ile, insanlara […]

Tahkikî İman Nedir ?

Taklide dayalı olmayıp düşünme ve araştırmaya bağlı iman olup, her Müminden istenen gerçek inançtır. İman esaslarından her biri üzerinde, elden geldiğince bilimsel çerçevede düşünerek, araştırarak, bunları kendine mal ederek, yürekten tatmin olarak inanmak, İslâm’ın ve Kur’ân’ın emridir. En makbul iman bu araştırmaya dayalı olan imandır. Böyle bir imana sahip olan kimseyi şeytan yoldan çıkaramaz, inançsızlık […]